สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


 1. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์
 2. เป็นสมาชิกประเภทสามัญของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์กลุ่มอาชีพ (ยกเว้นสมาชิกรับตรง)
 3. มีอายุตามประกาศที่ สส.ชสอ. กำหนด
 4. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ วันที่สมัคร
 5. เป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสหกรณ์ออมทรัพย์
 1. เป็นคู่สมรส, บิดา, มารดา, บุตร และบุตรบุญธรรม ของสมาขิกสามัญสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
 2. มีอายุตามประกาศที่ สส.ชสอ. กำหนด
 3. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ณ วันที่สมัคร
 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการของผู้สมัคร
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร
 3. ใบรับรองแพทย์แบบฟอร์มของ สส.ชสอ. ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐ หรือ สถานพยาบาลของรัฐฉบับจริง (อายุไม่เกิน 30 วัน ถึงวันที่สมัคร) พร้อมแนบแบบคำรับรองสุขภาพตนเอง
 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับเงินสงเคราะห์
 5. สำเนาเอกสารประกอบอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล เป็นต้น
 6. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส กรณีสมาชิกสมทบ สำหรับผู้ที่ขอใช้คำนำหน้านาม นางสาว หรือ ใช้นามสกุลเดิมต้องแนบแบบ ค.ร.2 ที่ทางราชการออกให้
 7. ทะเบียนรับรองบุตร กรณีสมาชิกสมทบบุตรบุญธรรม
 8. หนังสือยืนยันการเป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (กรณีสมาชิกรับตรง)
 9. รูปถ่ายสมาชิก (ถ่ายรูป ณ วันที่มาสมัครที่สหกรณ์ออมทรัพย์)
 10. หนังสือรับรองการเป็นสมาชิกประเภทสามัญของ สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด
 1. ยื่นใบสมัครตามแบบฟอร์มของสมาคม พร้อมส่งเอกสารหลักฐานด้วยตนเองที่สหกรณ์ต้นสังกัดที่เป็นศูนย์ประสานงานของ สส.ชสอ.
 2. สำหรับสมาชิกที่สหกรณ์ต้นสังไม่ได้เป็นศูนย์ประสานงาน ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานที่ทำการ สส.ชสอ. จ.นนทบุรี
 3. สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์ประสานงานสหกรณ์ต้นสังกัด หรือ ที่สำนักงาน สส.ชสอ. จ.นนทบุรี
 4. ค่าสมัคร 20 บาท, ค่าบำรุง 20 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 4,800 บาท รวม 4,840 บาท (ชำระเงินสด ณ วันที่สมัคร)
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538