คณะกรรมการดำเนินการชุดปัจจุบัน


คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ประจำปี 2566

อาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับข้อ 66, 68, 69, 73 และข้อ 74 และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด และมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ได้เลือกตั้งประธานกรรมการและกรรมการสหกรณ์ รวม 13 คน ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2566 ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการดำเนินการเพื่อดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ประจำปี 2566 ดังต่อไปนี้
1. นางสาวขนิษฐา ศิวบุณยวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายพิสิฐ สัตตะ
รองประธานกรรมการ คนที่ 1
3. นางวิลาวัณย์ ทัศนสุวรรณ
รองประธานกรรมการ คนที่ 2
4. นายเดชชิต พิชยพาณิชย์
กรรมการ
5. นายปวริศ ประวะสาร
กรรมการ
6. นายฟิล บำรุงชีพ
กรรมการ
7. นางอรุณี อรรคบุตร
กรรมการ
8. นายฉัตรชัย อมรฤทธิ์วณิช
กรรมการ
9. นางสาวณัฐกฤตา สกุลจุณณะภาต
กรรมการ
10. นางสาวพิชชากานต์ วงษ์ศรี
กรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤติยา มีเดช
กรรมการ
12. นายชูเกียรติ อัชฌาเจริญสถิต
เหรัญญิก
13. นางสาวเปี่ยมสุข ยับมันบริบูรณ์
เลขานุการ
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538