โครงสร้างคณะทำงานสหกรณ์


ย่างก้าวต่อมา จนถึงปัจจุบัน
จากบันทึกความทรงจำของเรา เรามีสมาชิกเริ่มต้นเพียง 179 คน เท่านั้นเอง แต่ในช่วงเวลาที่ผ่านมา เราเติบโตขึ้นและขยายการให้บริการแก่ชาวพรีเมียร์มาโดยตลอด จนถึงวันนี้สมาชิกของเราเพิ่มมากขึ้นเป็นกว่า 2,256 คน ทุนเรือนหุ้นกว่าหกร้อยล้านบาท ซึ่งทั้งหมดนี้ เป็นเพราะความร่วมแรงร่วมใจของชาวพรีเมียร์ทุกคนที่เห็นความสำคัญของการออมเงินกับเราโดยแท้

ที่น่ายินดีคือ นับตั้งแต่การเตรียมการจดทะเบียนจัดตั้ง จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลาเกือบ 28 ปี สหกรณ์ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วย ศาสตราจารย์ เต็มใจ สุวรรณทัต ผู้ชำนาญการที่มากด้วยความรู้ ประสบการณ์ ด้านสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นอย่างยิ่งท่านหนึ่ง มารับหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของสหกรณ์ โดยท่านได้ให้คำแนะนำ ตลอดจนข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ในการบริหารงานของสหกรณ์เป็นอย่างดีเสมอมา
ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มพรีเมียร์มีเจ้าหน้าที่ดำเนินงานที่พร้อมให้บริการแก่สมาชิกด้วยความยินดี รวม 6 คน ได้แก่
1. คุณสมบูรณ์ ลิ้มติ้ว
ผู้จัดการสหกรณ์
02-301-1192
2. คุณหนึ่งฤทัย รักถนอม
ฝ่ายบัญชี
02-301-1193
3. คุณเจนจิรา พันพูรักษ์
ฝ่ายสินเชื่อ
02-301-1193
4. คุณสุมาลี คล้ายสุวรรณ์
ฝ่ายเงินฝาก
02-301-1194
5. คุณพิรุฬห์ลักษณ์ ศิริกุลผดุงศักดิ์
ฝ่ายธุรการ
02-301-1192
6. คุณสุมาลัย แดงมีทรัพย์
ฝ่ายเงินลงทุน
02-301-1194
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538