สิทธิพิเศษและผลประโยชน์


  1. สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ จำกัด ว่าด้วยการใช้ทุนสวัสดิการสมาชิกและครอบครัวสมาชิก พ.ศ. 2565 คือ เงินสวัสดิการเกี่ยวกับถึงแก่กรรม รายละ 100,000 บาท เงินสวัสดิการเนื่องจากการประสบสาธารณภัย และเงินสวัสดิการทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
  2. ได้รับเงินเฉลี่ยคืนในกรณีสมาชิกกู้เงินจากสหกรณ์ของยอดดอกเบี้ยที่ชำระในปีนั้น ๆ
  3. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากดอกเบี้ยเงินฝากประเภทออมทรัพย์,ออมทรัพย์พิเศษ (อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%)
  4. ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผล (อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย 15%)
  5. ได้รับยกเว้นค่าอากรแสตมป์ที่ต้องติดในสัญญากู้ยืมเงิน (อัตราค่าอากรแสตมป์ 0.1% ของวงเงินกู้ แต่ไม่เกินกว่า 10,000 บาท)
  6. ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ (อัตราค่าธรรมเนียม 1% ของวงเงินจำนอง แต่ไม่เกินกว่า 200,000 บาท)
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538