สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์


การฌาปนกิจสงเคราะห์ คือ กิจการที่บุคคลหลายคนตกลงเข้าร่วมกันเพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ตกลงเข้าร่วมกันนั้น ซึ่งถึงแก่ความตายและมิได้ประสงค์จะหากำไรหรือรายได้ เพื่อแบ่งปันกัน จาก ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายก สส.ชสอ.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย (สส.ชสอ.) จดทะเบียนเป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. 2545 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อเป็นการสร้างสวัสดิการให้แก่มวลสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ อันเป็นประโยชน์ให้กับครอบครัวสมาชิก โดย สส.ชสอ. เป็นองค์กรคู่ขนานกับชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) และเป็นองค์กรกลางในการขับเคลื่อนไปพร้อมกับสมาคมฌาปนกิจในกลุ่มอาชีพต่างๆ อีก 7 สมาคม “มั่นคง โปร่งใส ใส่ใจสมาชิก”

เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งถึงแก่ความตาย โดยมิได้ประสงค์หากำไรหรือรายได้ เพื่อแบ่งปันกัน ซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูญตามคำสั่งศาล
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538