วิสัยทัศน์ / พันธกิจของสหกรณ์


แนวคิดในการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เริ่มขึ้นเมื่อประมาณปลายปีพุทธศักราช 2532 โดยผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ดำริที่จะให้จัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักการออมทรัพย์ รวมทั้งรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันในหมู่มวลสมาชิก จึงได้มีการศึกษาข้อมูล และเตรียมการในด้านต่าง ๆ อาทิ การจดทะเบียนจัดตั้ง ข้อบังคับ ตลอดจนบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบดำเนินการ

และในที่สุด เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2534 สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ ก็ได้รับอนุญาตจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ให้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้น ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ ปี พ.ศ. 2511 โดยเปิดให้บริการแก่ชาวพรีเมียร์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2535 โดยได้รับเกียรติจาก ศจ.หิรัญ รดีศรี รองประธานกรรมการกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เป็นประธานในพิธี

สหกรณ์ของเราเริ่มต้นด้วยการให้บริการพนักงานในกลุ่มบริษัทพรีเมียร์ เช่นเดียวกันกับสหกรณ์ทั่วไป โดยมีคณะกรรมการ ดำเนินการเมื่อแรกตั้ง ดังรายนามต่อไปนี้ค่ะ
1. นายวิเชียร พงศธร
ประธาน
2. นายมงคล ลีลาธรรม
รองประธาน
3. นายสุรเดช บุณยวัฒน
รองประธาน
4. นางดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
รองประธาน
5. ดร.ดำรง กิจสำเร็จ
กรรมการ
6. นางจันทนา ชมวรกุล
กรรมการ
7. นายสว่าง นฤมนัสกุล
กรรมการ
8. นางจะรวย จันทร์ทอง
กรรมการ
9. นางมณฑนา พรศาสวัต
เหรัญญิก
10. นายพิชิต จีระวัฒนะ
เลขานุการ
ติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ กลุ่มบริษัทพรีเมียร์

เลขที่ 1 พรีเมียร์คอร์เปอเรทปาร์ค ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250.
เลขผู้เสียภาษีสหกรณ์ 099-4-00016826-8
วันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ 08.00-17.00 น.
โทรศัพท์ 02-301-1192-4   โทรสาร 02-748-2072   เบอร์มือถือ 096-653-0538